Poplatky

Členské poplatky

Riadny člen

Mimoriadny člen

Asociovaný člen

Zápisné nového člena

Mimoriadny členský poplatok


Zvod mladých

Bonitácia - riadna aj opakovaná

Vrh suky

Člen

35€

35€

35€


15€


15€

30€

30€

Nečlen
15€30€

60€

60€

Výstavné poplatky KV a ŠV

1.uzávierka

Za prvého psa

Za každého ďalšieho

Triedy mladší dorast a dorast

Triedy čestná a veterán

Súťaže


2.uzávierka

Za prvého psa

Za každého ďalšieho

Triedy mladší dorast a dorast

Triedy čestná a veterán

Súťaže35€

30€

20€

15€

10€45€

40€

30€

15€

10€45€

40€

25€

25€

20€55€

50€

35€

35€

20€

Poplatky RTW Klub Slovenska platné od 01.01.2023

Všeobecné poplatky

Úhrada cestovného za 1 km pre rozhodcu, Hlavného poradcu chovu, členov výboru alebo osoby poverené výborom na zabezpečenie úloh klubu - 0,35 Eur za 1 km.

Poplatok za kontrolu vrhu u osoby, ktorá nie je členom RTW klubu Slovenska je 20,00 Eur na účet klubu a vyrovnanie cestovných nákladov hlavnému poradcovi chovu.

Ostatné poplatky

  • Odmena pre figuranta na akciách RTW klubu Slovenska

  • Rozhodca na posudzovanie exteriéru

  • Rozhodca na posudzovanie povahy

  • Zapisovateľ

  • Vedúci kruhu

  • Tlmočník

  • Fotograf

  • Ostatné tu neuvedené poplatky

Poplatky schvaľuje výbor klubu na každú akciu samostatne pred konaním akcie .


Výbor klubu má nárok na kompenzáciu reálne vzniknutých nákladov v plnej výške ale len pri činnosti spojenej s činnosťou RTW klubu Slovenska.


Všetky poplatky sa hradia na účet RTW klub Slovenska.

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa uvádzajte priezvisko a druh poplatku !!!


Poplatky boli schválené na členskej schôdzi 03.11.2018 v Ivanke pri Dunaji.