Kontakt

Korešpondenčná adresa

RTW Klub Slovenska

Hollého 107

908 51 Holíč

Výbor klubu

Predseda

Miloš Butyka, 0905 648 586

milosbutyka@sponzia.sk

Tajomník

Ing. Jana Šafářová, 0905 927 898

jana.safarova1985@gmail.com

Hlavný poradca chovu

Ladislav Kiss, 0903 229 149

kirot@nextra.sk

Výcvikár

Marcel Hausknecht, 0910 221 800

marcel.hausknecht@gmail.com

Pokladník

Mgr. Oľga Mendelová, 0907 150 044

mendelova@domovreality.sk

Dozorná rada

Predseda

Martin Šipkovský, 0907 143 405

martinsipkovsky@gmail.com

Člen

Lea Staněková

Člen

JUDr. Jozef Ščepka

Informácie o klube

Názov

RTW Klub Slovenska

Sídlo

Hollého 107, 908 51 Holíč

Pôsobnosť

Územie Slovenskej republiky

IČO

42267013


Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN

SK3909000000005037142953

SWIFT

GIBASKBX

Názov účtu

RTW Klub Slovenska

Štatutári oprávnení konať v mene klubu

Predseda

Miloš Butyka

Tajomník

Ing. Jana Šafářová

Štatutári konajú v mene združenia (klubu) každý samostatne.