Názov: RTW klub Slovenska

Sídlo: Hollého 107, 908 51 Holíč

Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky

IČO: 42267013

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.,

Číslo účtu: 5037142953 / 0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK3909000000005037142953

Názov účtu: RTW klub Slovenska

Štatutári oprávnený konať v mene klubu: 
Predseda – Miloš Butyka
Tajomník – Ing. Jana Šafářová
- štatutári konajú v mene združenia (klubu) každý samostatne.