Poplatky na rok 2018 odsúhlasené výborom RTW klubu Slovensko

Druh poplatku

Člen

Nečlen

Členský poplatok (vrátane známky SKJ)          

25,00 €

 

Mimoriadny člen

25,00 €

 

Asociovaný člen

25,00 €

 

Zápisné pre nového člena

10,00 €

 

Za každého ďalšieho rodinného príslušníka

5,00 €

 

Mimoriadny členský príspevok

15,00 €

 

Za zvod mladých

10,00 €

20,00 €

Za bonitáciu

20,00 €

40,00 €

Za opakovanie bonitácie

25,00 €

50,00 €

Za vrh suky

20,00 €

40,00 €

Za krytie psom  (i pri krytí zahraničnej suky)

10,00 €

20,00 €

Za krytie psom zo SR, ktorý nie je členom RTW klubu SR

20,00 €

40,00 €

Za krytie zahraničným psom  (bez poplatku)
Všeobecné poplatky

Úhrada cestovného za 1 km pre rozhodcu, HPCH,

členov výboru alebo osoby poverené výborom na zabezpečovanie úloh klubu

 
0,20 €

Odmena pre osobu spravujúca klubovú web stránku        (ročne)

 150,00 €

Náklady spojené s propagáciou klubu                               (mesačne)

 20,00 €

Ostatné poplatky

-          Odmena pre figuranta na tábore RTW klubu Slovenka

-          Figurant na deň

-          Rozhodca za posudzovanie exteriéru a povahy na deň

-          Zapisovateľ na deň

-          Vedúci kruhu na deň

-          Tlmočník na deň

Schvaľuje výbor klubu na každú akciu samostatne pred konaním akcie.


Výbor klubu má nárok na kompenzáciu reálne vzniknutých nákladov v plnej výške, ale len pri činnosti súvisiacej s RTW klubom Slovenka.

Poplatok za kontrolu vrhu u osoby, ktorá nie je členom RTW klubu je 20,- € na účet klubu a vyrovnanie cestovných nákladov

HPCH v plnej výške v čase kontroly vrhu !!! 

Všetky poplatky sa hradia na účet RTW klub Slovenska

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX