Kontakt:

Adresa na doručovanie písomností:

RTW klub Slovenska

Hollého 107

908 51  Holíč

Výbor klubu
Predseda

Miloš Butyka

0905 648 586

milosbutyka@sponzia.sk

Tajomník

Ing. Jana Šafářová

0905 927 898

jana.safarova1985@gmail.com

Hlavný poradca chovu

Ladislav Kiss

0903 229 149

kirot@nextra.sk

Výcvikár

Marcel Hausknecht

0910 221 800

marcel.hausknecht@gmail.com

Pokladník

Mgr. Oľga Mendelová

0907 150 044

mendelova@domovreality.sk

Dozorná rada
Predseda

Martin Šipkovský

0907 143 405

martinsipkovsky@gmail.com

Člen

Lea StaněkováČlen

JUDr. Jozef ŠčepkaInformácie:
Názov: RTW klub Slovenska

Sídlo: Hollého 107, 908 51 Holíč

Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky

IČO: 42267013

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.,

IBAN: SK3909000000005037142953

SWIFT: GIBASKBX

Názov účtu: RTW klub Slovenska

Štatutári oprávnený konať v mene klubu:
Predseda – Miloš Butyka

Tajomník – Ing. Jana Šafářová

- štatutári konajú v mene združenia (klubu) každý samostatne