Kontakty:

Korešpondenčná adresa:

RTW klub Slovenska
Hollého 107
908 51 Holíč


Výbor klubu:

 Predseda Miloš Butyka  0905 648 586 milosbutyka@sponzia.sk
 Tajomník Ing. Jana Šafářová 0905 927 898 jana.safarova1985@gmail.com
 Hlavný poradca chovu Ladislav Kiss 0903 229 149 kirot@nextra.sk
 Výcvikár Marcel Hausknecht  0910 221 800 marcel.hausknecht@gmail.com
 Pokladník Mgr. Oľga Mendelová  0907 150 044 mendelova@domovreality.sk


Dozorná rada:

 Predseda Martin Šipkovský 0907 143 405 martinsipkovsky@gmail.com
 Člen Lea Staněková  
 Člen JUDr. Jozef Ščepka  


Informácie o klube:

Názov: RTW klub Slovenska
Sídlo: Hollého 107, 908 51 Holíč
Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky

IČO: 42267013

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK3909000000005037142953
SWIFT: GIBASKBX
Názov účtu: RTW klub Slovenska


Štatutári oprávnení konať v mene klubu:

Predseda: Miloš Butyka
Tajomník: Ing. Jana Šafářová

Štatutári konajú v mene združenia (klubu) každý samostatne.